Samotna dusza, teksty z lipca 2015 roku

8 tekstów z lip­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest Sa­mot­na dusza.

Na­wet ta­kie duże dziew­czy­ny jak my pot­rze­bują wspar­cia ta­ty.Nies­te­ty tak wiele z nas go nie ma.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 lipca 2015, 12:31

Nie zaw­sze nie za­wodzi ten ko­go kochasz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 lipca 2015, 15:35

Mo­je uczu­cie do Ciebie nie ma da­ty ważności. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 lipca 2015, 13:10

Zde­cydo­wałeś się odejść, więc dro­ga wol­na, tyl­ko pa­miętaj, tym ra­zem zam­knij za sobą drzwi by nie przyszło Ci na myśl wrócić z powrotem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 lipca 2015, 10:53

Jes­tem tą przed którą os­trze­gali Cię rodzice. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 lipca 2015, 10:46

Cier­pi­my za kiedyś przeżyte szczęście. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 lipca 2015, 12:52

Jes­teś jak królik w ka­peluszu ma­gika, po­jawiasz się i zni­kasz na zawołanie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 lipca 2015, 22:02

Ser­ce ja­ko wy­raz ma rodzaj ni­jaki, zu­pełnie tak sa­mo jak miłość między nami. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 lipca 2015, 16:14
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 czerwca 2016, 21:09Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Myślałam że nasza zna­jomość [...]

9 czerwca 2016, 13:25Jacob sko­men­to­wał tek­st Mamy tyl­ko czy aż [...]

9 czerwca 2016, 13:24Jacob sko­men­to­wał tek­st Nie zaw­sze naj­piękniej­si ludzie [...]

9 czerwca 2016, 13:22Jacob sko­men­to­wał tek­st Moje uczu­cie do Ciebie [...]

8 czerwca 2016, 13:26nicola-57 sko­men­to­wał tek­st U mnie często by­wa [...]

8 czerwca 2016, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st U mnie często by­wa [...]

29 marca 2016, 23:29CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Gdy stra­cisz coś lub [...]

29 marca 2016, 21:29Samotna dusza sko­men­to­wał tek­st Gdy stra­cisz coś lub [...]

29 marca 2016, 21:26M44G sko­men­to­wał tek­st Gdy stra­cisz coś lub [...]

16 stycznia 2016, 17:24IKON sko­men­to­wał tek­st Szczęście jak ma­gia, is­tnieje [...]