Samotna dusza, teksty z sierpnia 2015 roku

8 tekstów z sier­pnia 2015 ro­ku – auto­rem jest Sa­mot­na dusza.

Nies­te­ty al­ko­hol nie roz­wiązu­je naszych prob­lemów, ale za to po­maga i nich za­pom­nieć na chwile. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 sierpnia 2015, 18:13

Krew w moich żyłach płynie ryt­mie bi­cia Twe­go serca. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 sierpnia 2015, 17:31

Z jed­nej stro­ny wspom­nienia to coś co nas niszczy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 sierpnia 2015, 20:29

Im słab­sza jes­tem, tym sil­niej­szą udaję. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 sierpnia 2015, 13:20

Zas­ta­nawiam sie czy tęsknie za Tobą czy za by­ciem dla ko­goś ważną. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 sierpnia 2015, 20:11

Al­ko­hol zep­suł i roz­bił moją rodzinę. Nie poz­wolę na to żeby da­lej ruj­no­wał mi życie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 sierpnia 2015, 14:04

Tu na dnie jest nie źle. Trze­ba mieć wiarę że zaw­sze może być gorzej . 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 sierpnia 2015, 15:11

Niena­widzę Cię ale jed­nak nie chcę Cię stracić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 sierpnia 2015, 14:13
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 czerwca 2016, 21:09Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Myślałam że nasza zna­jomość [...]

9 czerwca 2016, 13:25Jacob sko­men­to­wał tek­st Mamy tyl­ko czy aż [...]

9 czerwca 2016, 13:24Jacob sko­men­to­wał tek­st Nie zaw­sze naj­piękniej­si ludzie [...]

9 czerwca 2016, 13:22Jacob sko­men­to­wał tek­st Moje uczu­cie do Ciebie [...]

8 czerwca 2016, 13:26nicola-57 sko­men­to­wał tek­st U mnie często by­wa [...]

8 czerwca 2016, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st U mnie często by­wa [...]

29 marca 2016, 23:29CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Gdy stra­cisz coś lub [...]

29 marca 2016, 21:29Samotna dusza sko­men­to­wał tek­st Gdy stra­cisz coś lub [...]

29 marca 2016, 21:26M44G sko­men­to­wał tek­st Gdy stra­cisz coś lub [...]

16 stycznia 2016, 17:24IKON sko­men­to­wał tek­st Szczęście jak ma­gia, is­tnieje [...]